Ara No, Papa!

 

[Versión en castellano más abajo]

[English version further down this page]

 

He arribat a un acord amb una nova editorial, La Gr@not@, per a vendre el meu llibre, Ara No, Papa! per Internet. [Tan nova és, que s’estrena amb el meu llibre!] M’avisa no publicar-lo a la meva pàgina web, però he argumentat que podria “vandalitzar” les imatges i m’hi ha donat el seu permís. Pots veure-ho al peu d’aquesta pàgina.

 

[He passat anys a la misèria, sense diners de sobra per a “luxes” com llibres. Així que, personalment, no tinc res en contra si vols imprimir la versió “vandalitzada” des d’aquesta pàgina (SI ho fas sense ànim de lucre). Però la veritat és que crec que et costarà tant imprimir-lo amb una impressora personal que et valdria més comprar-lo.]

 

En farem 4 edicions [per a començar]: catalana, castellana, anglesa, i trilingüe.  Pots encarregar-ne aquí. El preu serà de 10€, amb 4€ per comanda per a empaquetatge i correus (o sigui que surt més econòmic encarregar més exemplars al mateix temps) dins d’Europa, 12€ per comanda per a comandes de fora d’Europa.

 

 

¡Ahora No, Papa!

 

He llegado a un acuerdo con una nueva editorial, La Gr@not@, para vender mi libro, ¡Ahora No, Papá! por Internet. [Tan nueva es, ¡que se estrena con mi libro!] Me avisa no publicarlo en mi página web, pero he argumentado que podría “vandalizar” las imágenes y me ha dado su permiso. Puedes verlo al pie de esta página.

 

[He pasado años en la miseria, sin dinero de sobra para “lujos” como libros. Así que, personalmente, no tengo nada en contra si quieres imprimir la versión “vandalizada” desde esta página (SI lo haces sin ánimo de lucro). Pero la verdad es que creo que te costará tanto imprimirlo con una impresora personal que te valdría más comprarlo.]

 

Haremos 4 ediciones [para empezar]: catalana, castellana, inglesa, y trilingüe. Puedes encargar copias aquí. El precio será de 10€, con 4€ por encargo para empaque y correos (o sea que sale más económico encargar más ejemplares al mismo tiempo) dentro de Europa, 12€ por encargo para pedidos de fuera de Europa.

 

 

Not now, Daddy!

 

I've come to an agreement with a new publisher, La Gr@not@, to sell my book, Not Now, Daddy! via Internet. [It’s so new, it’s debuting with my book!] It advises me not to upload it onto my website, but I’ve argued that I could “vandalise” the images and it’s given me permission. You can see the story at the bottom of this page.

 

[I’ve spent years in poverty, with no money to spare for "luxuries" such as books. So, personally, I have nothing against it if you want to print the “vandalised” version from this page (if you don't use it for your personal economic profit). But the truth is that I think it will cost so much to print it with a personal printer you'd be better off buying it.]

 

We will bring out 4 editions [to start]: Catalan, Spanish, English, and trilingual. You can order it here. The price is 10€, with 4€ added per order for packaging and postage (so that it’d be more economic to order additional copies at the same time) within Europe, 12€ per order for orders outside Europe.

 

 

 

*************************

 

Papa va a buscar l’Olívia a l’escola.

“Què has fet avui a l’escola?” li pregunta.

“Oh, el de sempre,” respon l’Olívia.

“I què és, el de sempre?” pregunta ell. Però l’Olívia només posa els ulls en blanc i sembla massa avorrida per a explicar-li res.

***

 

Daddy picks up Olivia from school.

“What did you do in school today?” he asks her.

“Oh, the usual,” replies Olivia.

“Well, what is the usual?” he asks. But Olivia just rolls her eyes and seems too bored to explain.

***

 

Papá va a buscar a Olivia a la escuela.

“¿Qué has hecho hoy en la escuela?” le pregunta.

“Oh, lo de siempre,” responde Olivia.

“¿Y qué es, lo de siempre?” pregunta él. Pero Olivia sólo pone los ojos en blanco y parece demasiado aburrida para explicarle nada.

 

 

Mentre caminen cap a casa, el Papa diu: “La Mama ha trucat avui. Diu que l’hotel està ple de gent que ha arribat per al congrés. Diu que...”

***

 

On the way home, Daddy says: “Mummy phoned today. She says that the hotel is full of people who’ve arrived for the conference. She says that…”

***

 

Mientras andan hacia casa, el Papá dice: “La Mamá ha llamado hoy. Dice que el hotel está lleno de gente que ha llegado para el congreso. Dice que...”

 

 

Però l’Olívia no li està escoltant. Està molt ocupada mirant com un escarabat creua la vorera.

***

 

But Olivia isn’t listening. She’s busy watching a beetle cross the path.

***

 

Pero Olivia no le está escuchando. Está muy ocupada mirando cómo un escarabajo cruza la acera.

 

 

Després de dinar, el Papa ve a preguntar a l’Olívia si vol fer un passeig.

“Ara no, Papa! És que em trobo en un moment força delicat,” li contesta l’Olívia.

***

 

After lunch, Daddy comes to ask Olivia if she wants to go for a walk.

“Not now, Daddy. I’m in rather a delicate moment just now,” answers Olivia.

***

 

Después de comer, el Papá viene a preguntar a Olivia si quiere dar una vuelta.

“¡Ahora no, Papá! Es que me encuentro en un momento bastante delicado,” le contesta Olivia.

 

 

Més tard, el Papa torna a preguntar si vol fer aquell tomb.

 “Ara no, Papa! Que no veus que estic parlant amb en Mohammed? No ens interrompis, si’s plau,” respon, i gira el cap una altra vegada cap al seu amic.

***

 

Later in the afternoon, Daddy asks her if she wants to go for that walk now.

“Not now, Daddy. Can’t you see that I’m talking to Mohammed? Please don’t interrupt,” she replies, and turns back to her friend.

***

 

Más tarde, el Papá vuelve a preguntar si quiere dar aquella vuelta.

 “¡Ahora no, Papá! ¿Es que no ves que estoy hablando con Mohammed? No nos interrumpas, por favor,” responde, y gira la cabeza otra vez hacia su amigo.

 

 

I cada vegada que el Papa prova de parlar amb ella, l’Olívia li diu: “Ara no, Papa!”

***

 

And every time that Daddy tries to talk with her, Olivia says “Not, now, Daddy!”

***

 

Y cada vez que el Papá intenta hablar con ella, Olivia le dice: “¡Ahora no, Papá!”

 

 

o bé: “Que no veus que estic ocupada?”

***

 

or “Can’t you see that I’m busy?”

***

 

o bien “¿Es que no ves que estoy ocupada?”

 

 

A l’hora de dormir, el Papa pregunta a l’Olívia si vol que li llegeixi un conte, però ella, mentre es posa el pijama, diu: “No cal. Per què no mires la tele?”.

***

 

At bedtime, Daddy asks Olivia if she wants a bedtime story, but she says: “That won’t be necessary. Why don’t you go and watch some television?” as she’s putting on her pyjamas.

***

 

A la hora de dormir, el Papá pregunta a Olivia si quiere que le lea un cuento, pero ella, mientras se pone el pijama, dice: “No hace falta. ¿Por qué no miras la tele?”

 

 

Però més tard, l’Olívia s’ho pensa un altre cop. De fet, troba a faltar el conte llegit pel Papa. Així que...

***

 

But later on, Olivia has another think about it. Actually, she rather misses her bedtime story. So…

***

 

Pero más tarde, Olivia se lo piensa otra vez. De hecho, encuentra en falta el cuento leído por el Papá. Así que...

 

 

s’aixeca i

***

she gets out of bed and

***

 

se levanta y

 

 

va a la sala d’estar, on el Papa està mirant la tele.

***

 

goes into the living room, where Daddy’s watching the telly.

***

 

va a la sala de estar, donde el Papá está mirando la tele.

 

 

“Papa, pots llegir-me un conte?”

***

 

“Daddy, would you read me a story?”

***

Papá, ¿puedes leerme un cuento?”

 

 

“És clar que sí, Amor Meu!” diu el Papa.

***

 

“Of course, My Love!” says Daddy.

***

 

“¡Claro que sí, Amor Mío!” dice el Papá.

 

 

I ho fa.

***

 

And he does.

***

 

Y lo hace.